XVIII Konferencja Naukowo-Szkoleniowa 4-5 luty 2017

 

W dniach 4 – 5 luty 2017 roku w Warsza­wie została zorga­ni­zowana przez PTMEiAA, we współpracy z Pody­plo­mową Szkołą Medy­cyny Este­ty­cznej PTL kon­fer­encja. Tem­atyka kon­fer­encji poświę­cona była w dużej mierze zabiegom z uży­ciem tzw. wypeł­ni­aczy celem korekcji defek­tów este­ty­cznych twarzy. W sobotę zaplanowano serię wykładów, natomiast w niedzielę odbyły się pokazy i zaję­cia praktyczne.